"نجات شبانه": اصولی برای برقراری کمپ در کوهستان

این قسمت: الف

الف: ایمنی و آسودگی: اصل آسودگی و ارتشی نیز به یک اصل نظامی اشاره دارد که می گوید: اگر ۱۰ دقیقه فرصت برای استراحت داری ۹ دقیقه را صرف استقرار مناسب کنید. که ایمنی و محل چادر در کوهنوردی به همین نکته برمی گردد. امنیت محل چادر و آرامشی که در هنگام شب مانی و استقرار بدست می دهد همگی ناشی از احساس ایمنی و اطمینان به محل چادر است. به عبارتی می توان گفت که احساس امنیت در چادر استراحت شبانه و سرحالی در روز برنامه را تحت تاثیر خواهد گذاشت.

  • دوری از بستر رودخانه ها
  • دوری از محل حیواانات و آغل ها
  • دوری از محل ریزش سنگ
  • دوری از شکافهای یخی
  • نبودن در مسیر بهمن
  • و …

مثال:

برآوردهای ما بهم ریخته بود. نمی دانستیم که حرکت روی مورن ها اینقدر می تواند وقت گیر باشد. هوا رو به تاریکی بود و ما جای کمپی که در گزارشها خوانده بودیم را پیدا نمی کردیم. البته منطقه هم به شکلی نبود که گمان اینکه جای صاف و امنی در این منطقه باشد به ذهن خطور کند. محمد مکانی را در نظر گرفت تا مستقر شویم. من مخالفت کرده و دنبال مکان امن تری میگشتم. اما آنچه می خواستیم نبود. ریزشهایی هم دیده میشد. خلاصه تصمیم گرفتیم که در یک گودی روی برفچال چادر بزنیم. مقداری از جای چادر را کندیم و چادر را برپا نمودیم و این درحالی بود که هر چهار نفر ما  ته دلمان از محل چادر و امنیت آن آرامش نداشتیم. کوله ها را مانند مانعی سمت کوه گذاشته و حدود یک سوم قد چادر از سطح پایین بود. در حال خوردن غذا صدای سنگهایی را که عین فرفره از کنار ما می گذشت را می شنیدیم. خواستیم که بخوابیم و بالطبع امن ترین جا،قسمت کوه چادر که پشت سکو بود،بود. سعید،محمد،من و مهران به ترتیب از سمت کو خوابیدیم. مطمئن بودم که هیچکس آرامش ندارد و در واقع تنبلی می کردیم. من که بیدار بودم تا اینکه سنگی اندازه طالبی از سمت کوه باصدایی وحشناک وارد چادر شد و از سمت دره از چادر خارج گردید …

منبع: سایت باشگاه کوهنوردی تهران

/ 0 نظر / 65 بازدید